Từ khóa: ứng cử đại biểu quốc hội

Linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để cử tri và nhân dân tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Ủy ban Dân tộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử.