Thông tin

- Ngày bầu cử: 19/7/1992

- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,12%

- Tổng số đại biểu được bầu: 395

- Cơ cấu thành phần của Quốc hội:

+ Công nhân: 4,8%

+ Nông dân: 14,68%

+ Đảng viên: 91,64%

+ Trình độ đại học và trên đại học: 56,20%

+ Dân tộc thiểu số: 16,70%

+ Phụ nữ: 18,48%

Đặc điểm và Dấu ấn nhiệm kỳ

Quốc hội khóa IX được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1992. Quốc hội khóa IX đã tiến hành đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về lập pháp, về giám sát và về quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, bảo đảm cho công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.
Quốc hội khóa IX tiếp tục thể chế hoá cương lĩnh và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của Ðảng được đề ra từ Ðại hội Ðảng lần thứ VI và được Ðại hội Ðảng lần thứ VII khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sâu sắc và toàn diện. Quốc hội đã phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX, qua 11 kỳ họp, Quốc hội đã đẩy mạnh hoạt động lập pháp, thông qua 36 luật và bộ luật, 43 pháp lệnh, điều chỉnh các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, tổ chức chính quyền các cấp…
Việc quy định công dân có quyền tự ứng cử đại biểu Quốc hội và quy định cụ thể về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1992 đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong cơ chế bầu cử, tạo cơ sở pháp lý cần thiết bảo đảm phát huy quyền dân chủ của công dân, tạo điều kiện cho những người có đủ tiêu chuẩn thực hiện quyền tự ứng cử, cử tri lựa chọn, bầu vào Quốc hội, để họ có điều kiện đóng góp trí tuệ và khả năng của mình với Quốc hội, với đất nước.
• Nhiều đạo luật tạo cơ sở pháp lý hình thành môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế được Quốc hội khóa IX ban hành, như: Luật Ðất đai, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Phá sản doanh nghiệp…
Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều pháp lệnh, trong đó đáng chú ý là Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và Pháp lệnh “Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng”.

Các kỳ họp nổi bật

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 19/9 đến 8/10/1992, tại Hà Nội

- Quốc hội bầu:

+ Chủ tịch nước: Lê Ðức Anh

+ Phó Chủ tịch nước: Nguyễn Thị Bình

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 13 thành viên

+ Chủ tịch Quốc hội: Nông Ðức Mạnh

+ Thủ tướng: Võ Văn Kiệt

+ Chánh án Toà án nhân dân tối cao: Phạm Hưng

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Lê Thanh Ðạo

+ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Kinh tế và Ngân sách; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban về Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại.

+ Trưởng Ðoàn Thư ký: Vũ Mão

Quốc hội khóa VIII kéo dài 5 năm (1992-1997) với 11 kỳ họp.

Các Luật được Quốc hội khóa IX thông qua

 • 2/10/1992 :
  Luật Tổ chức Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • 10/10/1992 :
  + Luật Tổ chức Toà án nhân dân
  + Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân
 • 2/1/1993 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • 19/7/1993 :
  + Luật Dầu khí
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế doanh thu
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
  + Luật Xuất bản
 • 24/7/1993 :
  + Luật Ðất đai
  + Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • 5/7/1994 :
  + Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  + Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
  + Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
  + Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty
  + Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
  + Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
  + Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
 • 10/1/1994 :
  + Luật Bảo vệ môi trường
  + Luật Phá sản doanh nghiệp
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
 • 30/4/1995 :
  + Luật Doanh nghiệp nhà nước
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
 • 9/11/1995 :
  + Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế doanh thu
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • 3/4/1996 :
  + Luật Hợp tác xã
  + Luật Khoáng sản
  + Luật Ngân sách nhà nước
 • 17/4/1997 :
  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
 • 22/5/1997 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
  + Luật Thuế giá trị gia tăng
  + Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 23/5/1997 :
  Luật Thương mại
 • 10/8/1992 :
  Pháp lệnh về Thuế nhà đất
 • 15/2/1993 :
  + Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
  + Pháp lệnh Thú y
 • 20/3/1993 :
  + Pháp lệnh Phòng chống lụt bão
  + Pháp lệnh Thi hành án phạt tù
 • 26/4/1993 :
  + Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài
  + Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự
  + Pháp lệnh Tổ chức Viện Kiểm sát quân sự
  + Pháp lệnh Thi hành án dân sự
 • 26/5/1993 :
  + Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân
  + Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân
 • 7/9/1993 :
  Pháp lệnh về Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • 13/1/1993 :
  Pháp lệnh về Hành nghề y dược tư nhân
 • 15/12/1993 :
  + Pháp lệnh Hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
  + Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
 • 3/6/1994 :
  + Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
  + Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thuế nhà đất
  + Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người thu nhập cao
 • 29/3/1994 :
  + Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế
  + Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
 • 10/9/1994 :
  + Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
  + Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
  + Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
 • 10/12/1994 :
  + Pháp lệnh Bảo hộ Quyền tác giả
  + Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông
  + Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn
 • 25/10/1994 :
  + Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
  + Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
 • 19/7/1995 :
  Pháp lệnh sửa đổi điều 6 Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát nhân dân
 • 10/7/1995 :
  Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
 • 27/9/1995 :
  Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài
 • 12/6/1995 :
  + Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
  + Pháp lệnh về Hàm, Cấp ngoại giao
 • 22/1/1996 :
  Pháp lệnh về Dân quân tự vệ
 • 24/2/1996 :
  Pháp lệnh về Giám sát và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
 • 20/4/1996 :
  Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động
 • 3/6/1996 :
  Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
 • 3/7/1996 :
  + Pháp lệnh về Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp
  + Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ
 • 18/2/1997 :
  Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
 • 7/4/1997 :
  Pháp lệnh Bộ đội biên phòng
 • Các định, hiệp ước, công ước quốc tế được phê chuẩn :
 • 22/9/1992 :
  Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Irắc
 • 23/6/1994 :
  Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982
 • 15/11/1994 :
  Quyết định phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Hunggari về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập.

Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1940
Quê quán: xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Chức vụ: Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội khóa IX, X (đến 6/2001)

Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1933
Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Chức vụ: Bị khai trừ khỏi Đảng (năm 1996)
Năm sinh: 1928
Quê quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII; Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa IX;
Năm sinh: 1923
Quê quán: xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Luật gia
Chức vụ: Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VIII, IX