Thông tin

- Ngày bầu cử: 22/5/2016

- Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,35%

- Tổng số đại biểu được bầu: 496 (tính đến ngày 20/6/2020, Quốc hội khóa XIV còn 483 đại biểu)

- Cơ cấu thành phần của Quốc hội:

+ Trình độ đại học và trên đại học: 98,79%

+ Dân tộc thiểu số: 17,30%

+ Phụ nữ: 26,80%

Đặc điểm và Dấu ấn nhiệm kỳ

Sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước ta ngày càng lớn mạnh.
Đặc biệt, trong năm cuối nhiệm kỳ, mặc dù đại dịch COVID-19 và thiên tai liên tiếp tác động nặng nề đến sự phát triển của đất nước, nhưng do phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, có nhiều dấu ấn nổi bật, cơ bản kiểm soát được đại dịch, từng bước phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống người dân, uy tín, vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế.
Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, luôn sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hoạt động, nghiên cứu, thận trọng, nhưng quyết đoán kịp thời; nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, hoàn thành khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại.
     - Hoạt động lập pháp: ban hành 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết
Quốc hội khóa XIV tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành một khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của đất nước.
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, trong đó, có những đạo luật giữ vị trí, vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những luật hoặc chính sách mới lần đầu tiên được ban hành, tác động lớn, toàn diện, sâu sắc đến đời sống kinh tế-xã hội, kịp thời đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn (như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Phòng, chống tham nhũng...). Thông qua hoạt động lập pháp, đã khẳng định vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng luật, pháp lệnh được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình xây dựng luật, pháp lệnh.
Để tiếp tục thực hiện đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Hoạt động giám sát: tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc của cuộc sống, bao quát hầu hết các lĩnh vực
Trong nhiệm kỳ này, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục được tăng cường, có sự đổi mới.
Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc của cuộc sống, bao quát hầu hết các lĩnh vực. Thông qua hoạt động giám sát, đã khẳng định tính đúng đắn của chính sách, pháp luật, tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, kịp thời phát hiện hạn chế, bất cập và đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, từ đó, các cơ quan hữu quan nhận thức đầy đủ trách nhiệm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.
Giám sát chuyên đề tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả rõ nét, lựa chọn “trúng” và “đúng” vấn đề. Quốc hội đã tiến hành giám sát 7 chuyên đề liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân. Cách thức tiến hành được đổi mới, cải tiến, ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát. Thay vì ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện như trước đây, Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập các đoàn giám sát, phân công Lãnh đạo Quốc hội làm Trưởng Đoàn, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn; thành viên đoàn giám sát được tăng cường về số lượng, là những người có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực giám sát.
Chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới. Cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được cải tiến theo hướng “hỏi nhanh, đáp gọn”, đã tạo điều kiện để tăng số đại biểu Quốc hội chất vấn, tranh luận, nâng cao chất lượng câu hỏi và câu trả lời.
       - Quyết định nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ
Trong 5 năm qua, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó có những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020 lần đầu tiên được thông qua, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cả trong ngắn hạn và trung hạn đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách, hướng tới việc huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bảo đảm an toàn nợ công, tính bền vững của ngân sách.
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh trong năm 2020, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời có những quyết định mới hoặc điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với yêu cầu tại từng thời điểm, nhất là các vấn đề kinh tế-xã hội “nóng”, nổi bật, mới phát sinh. Các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, chính sách tiền tệ và tài khoá được xem xét thận trọng, linh hoạt, bảo đảm ứng phó kịp thời, góp phần hạn chế các tác động bất lợi, duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội .
Quốc hội đã quyết định dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đây là quyết sách đặc biệt quan trọng, đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực, phát triển bền vững.
Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch nước.
Quốc hội cũng đã tiến hành bãi nhiệm tư cách một đại biểu Quốc hội do có sai phạm nghiêm trọng, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; xóa tư cách 2 Bộ trưởng nhiệm kỳ 2011-2016...
         - Hoạt động đối ngoại của Quốc hội: tổ chức thành công APPF-26, Năm Chủ tịch AIPA 2020 và AIPA 41
Quốc hội khóa XIV đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26), Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng lần thứ 41 của Hội đồng liên Nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA 41); trong đó, Đại hội đồng AIPA-41 là Đại hội đồng đầu tiên trong lịch sử AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến và thành công tốt đẹp, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của nước chủ nhà và sự thích ứng cao của các nước tham gia, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các nghị viện thành viên, nghị viện quan sát viên AIPA và bạn bè quốc tế.
Quốc hội đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với nghị viện các nước trong khu vực và thế giới. Đến nay, Quốc hội Việt Nam đã thiết lập được quan hệ nghị viện với gần 180 quốc gia có chủ quyền và là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.
Hoạt động đối ngoại song phương đã tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Quốc hội các nước láng giềng, truyền thống, các nước ASEAN và Đông Bắc Á, châu Á-Thái Bình Dương, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh quan hệ với Hoa Kỳ, Nghị viện châu Âu, nghị viện các nước thuộc Liên minh châu Âu, đưa các mối quan hệ này đi vào thực chất, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu…
Công tác đối ngoại đa phương đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua việc nâng tầm đối ngoại đa phương từ “tham gia tích cực” lên “chủ động đóng góp xây dựng, định hình luật chơi”, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần “thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, đóng góp nhiều sáng kiến quan trọng tại các diễn đàn đa phương lớn như IPU, APPF, APF, AIPA … Quốc hội Việt Nam đã được nghị viện các nước tín nhiệm bầu với số phiếu cao giữ cương vị Ủy viên Ban Chấp hành IPU (nhiệm kỳ 2016-2019), Phó Chủ tịch IPU (nhiệm kỳ 2018-2019) và giữ vai trò Chủ tịch APF Vùng châu Á - Thái Bình Dương theo cơ chế luân phiên (nhiệm kỳ 2019-2021)…

Các kỳ họp nổi bật

* Kỳ họp thứ nhất họp từ ngày 20 đến 29/7/2016, tại Hà Nội

- Quốc hội đã bầu:

+ Chủ tịch nước: Trần Ðại Quang

+ Phó Chủ tịch nước: Đặng Thị Ngọc Thịnh  

+ Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 13 thành viên

+ Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Kim Ngân

+ Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc

+ Chánh án Toà án Nhân dân tối cao: Nguyễn Hòa Bình

+ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Lê Minh Trí

+ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Các vấn đề xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Ðối ngoại; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế.

+ Tổng Thư ký: Nguyễn Hạnh Phúc

* Kỳ họp thứ 2 (từ ngày 20/10 đến 23/11/2016) Quốc hội thông qua ba luật: Luật Tín ngưỡng, Luật Tôn Giáo và Luật Đấu giá tài sản

* Kỳ họp thứ 5 (từ ngày 21/5 đến 15/6/2018) Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Cạnh tranh; lùi thời điểm thông qua Dự án Luật Đặc khu

* Kỳ họp thứ 6 (từ ngày 22/10 đến 20/11/2018) Quốc hội:

+ Bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

+ Phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Quốc hội miễn nhiễm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, 23/10/2018)

+ Thông qua: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP)

* Kỳ họp thứ 9 được tổ chức làm hai đợt (do đại dịch COVID-19)

- Đợt 1 diễn ra từ ngày 20/5 đến 29/5/2020. Trong đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố

- Đợt 2 diễn ra từ ngày 8/6 đến 19/6/2020, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, đã thông qua Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

* Kỳ họp thứ 11 (từ ngày 24/3 đến 8/4/2021), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và thành viên chính phủ.

- Quốc hội đã bầu:

+ Chủ tịch Quốc hội: Vương Đình Huệ

+ Chủ tịch nước: Nguyễn Xuân Phúc

+ Thủ tướng: Phạm Minh Chính

+ 3 Phó Chủ tịch Quốc hội: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải

+ Phó Chủ tịch nước: Võ Thị Ánh Xuân

+ 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đắc Vinh, Vũ Hải Hà, Lê Quang Huy

+ Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội:

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng: Nguyễn Đắc Vinh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường: Lê Quang Huy

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại: Vũ Hải Hà

+ Tổng Thư ký: Bùi Văn Cường

+ Tổng Kiểm toán nhà nước: Trần Sỹ Thanh

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm:

+ 2 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành

+ 12 thành viên khác của Chính phủ:

. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Phan Văn Giang

. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Bùi Thanh Sơn

. Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Phạm Thị Thanh Trà

. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lê Minh Hoan

. Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Nguyễn Thanh Nghị

. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguyễn Văn Hùng

. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Trần Văn Sơn

. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Hầu A Lềnh

. Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hồ Đức Phớc

. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nguyễn Kim Sơn

. Bộ trưởng Bộ Công Thương: Nguyễn Hồng Diên

. Tổng Thanh tra Chính phủ: Đoàn Hồng Phong

Quốc hội khóa XIV kéo dài 5 năm (2016-2021) với 11 kỳ họp.

- Thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua

 • 72 luật và bộ luật được Quốc hội khóa XIV thông qua :
 • 17/11/2016 :
  + Luật Đấu giá tài sản
  + Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
 • 22/11/2016 :
  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
 • 12/6/2017 :
  + Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  + Luật Quản lý ngoại thương
  + Luật Đường sắt
 • 19/6/2017 :
  + Luật Chuyển giao công nghệ
  + Luật Thủy lợi
  + Luật Du lịch
 • 20/6/2017 :
  + Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  + Luật Trợ giúp pháp lý
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
  + Luật Cảnh vệ
  + Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 • 21/6/2017 :
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 • 15/11/2017 :
  Luật Lâm nghiệp
 • 20/11/2017 :
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
 • 21/11/2017 :
  + Luật Thủy sản
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
 • 23/11/2017 :
  Luật Quản lý nợ công
 • 24/11/2017 :
  Luật Quy hoạch
 • 8/6/2018 :
  Luật Quốc phòng
 • 12/6/2018 :
  + Luật Cạnh tranh
  + Luật An ninh mạng
  + Luật Tố cáo
 • 14/6/2018 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
  + Luật Đo đạc và bản đồ
 • 15/6/2018 :
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
 • 15/11/2018 :
  Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 • 19/11/2018 :
  + Luật Đặc xá
  + Luật Trồng trọt
  + Luật Chăn nuôi
  + Luật Cảnh sát biển Việt Nam
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
 • 20/11/2018 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
  + Luật Phòng, chống tham nhũng
  + Luật Công an nhân dân
 • 13/6/2019 :
  + Luật Quản lý thuế
  + Luật Đầu tư công
  + Luật Kiến trúc
 • 14/6/2019 :
  + Luật Thi hành án hình sự
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ
  + Luật Giáo dục
  + Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 • 20/11/2019 :
  Bộ luật Lao động
 • 21/11/2019 :
  Luật Thư viện
 • 22/11/2019 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
  + Luật Dân quân tự vệ
  + Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 • 25/11/2019 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
 • 26/11/2019 :
  + Luật Lực lượng dự bị động viên
  + Luật Chứng khoán
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
 • 10/6/2020 :
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
 • 16/6/2020 :
  + Luật Thanh niên
  + Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 • 17/6/2020 :
  + Luật Doanh nghiệp
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
  + Luật Đầu tư
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
 • 18/6/2020 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  + Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
 • 19/6/2020 :
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
 • 11/11/2020 :
  Luật Biên phòng Việt Nam
 • 13/11/2020 :
  + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
  + Luật Cư trú
  + Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  + Luật Thỏa thuận quốc tế
 • 16/11/2020 :
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
 • 17/11/2020 :
  Luật Bảo vệ môi trường
  135 nghị quyết của Quốc hội được thông qua
 • 21/7/2016 :
  Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
 • 22/7/2016 :
  +Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán nhà nước
 • 25/7/2016 :
  Nghị quyết bầu Chủ tịch nước
 • 26/7/2016 :
  + Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ
 • 27/7/2016 :
  + Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước
  + Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
  + Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  + Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017
  + Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14
 • 28/7/2016 :
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
  + Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016"
  + Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016"
 • 29/7/2016 :
  + Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014
  + Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
 • 7/11/2016 :
  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
 • 8/11/2016 :
  Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
 • 9/11/2016 :
  Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
 • 10/11/2016 :
  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
 • 11/11/2016 :
  + Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
  + Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 • 14/11/2016 :
  Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017
 • 22/11/2016 :
  + Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
  + Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
 • 23/11/2016 :
  + Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
  + Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
 • 8/6/2017 :
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
 • 12/6/2017 :
  Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
 • 19/6/2017 :
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
  + Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
  + Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần
  + Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào
  + Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
 • 20/6/2017 :
  Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
 • 21/6/2017 :
  + Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
  + Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
  + Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016".
 • 25/10/2017 :
  Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ
 • 26/10/2017 :
  Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng thanh tra Chính phủ
 • 10/11/2017 :
  Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018
 • 13/11/2017 :
  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
 • 14/11/2017 :
  Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
 • 21/11/2017 :
  Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
 • 22/11/2017 :
  Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
 • 24/11/2017 :
  + Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
  + Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
  + Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
 • 8/6/2018 :
  Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
 • 12/6/2018 :
  + Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
  + Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
 • 15/6/2018 :
  + Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
  + Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”
  + Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”
  + Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
 • 23/10/2018 :
  + Nghị quyết bầu Chủ tịch nước
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn
 • 24/10/2018 :
  Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
 • 25/10/2018 :
  Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
 • 8/11/2018 :
  Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
 • 9/11/2018 :
  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
 • 12/11/2018 :
  + Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  + Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan
 • 14/11/2018 :
  Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
 • 20/11/2018 :
  Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
 • 10/6/2019 :
  + Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
  + Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
 • 11/6/2019 :
  + Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
  + Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
 • 12/6/2019 :
  Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • 14/6/2019 :
  + Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
  + Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"
  + Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
  + Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
 • 11/11/2019 :
  Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020
 • 12/11/2019 :
  Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
 • 14/11/2019 :
  Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020
 • 18/11/2019 :
  Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
 • 22/11/2019 :
  + Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế
 • 25/11/2019 :
  + Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
 • 26/11/2019 :
  + Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
  + Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
  + Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I
 • 27/11/2019 :
  + Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án
  + Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
  + Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia
  + Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
  + Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
  + Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
 • 8/6/2020 :
  + Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
  + Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
  + Nghị quyết gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động
  quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
 • 9/6/2020 :
  Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021
 • 10/6/2020 :
  + Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
  + Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
 • 11/6/2020 :
  + Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
  + Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
 • 12/6/2020 :
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
  + Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
 • 18/6/2020 :
  + Nghị quyết về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
  + Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
 • 19/6/2020 :
  + Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
  + Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
  + Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
  + Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
  + Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
  + Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
  + Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
  + Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
 • 3/11/2020 :
  Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc
 • 11/11/2020 :
  + Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
 • 12/11/2020 :
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
  + Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
  + Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
 • 13/11/2020 :
  + Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
  + Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
 • 16/11/2020 :
  Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • 17/11/2020 :
  + Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
  + Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  + Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
  + Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1954
Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân sách nhà nước
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (đến 3/2016); Chủ tịch Quốc hội khóa XIII (từ 3/2016), XIV (đến 3/2021)
Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
Đạt 91,46% số phiếu
Năm sinh: 1957
Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế
Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
Đạt 95,32% số phiếu

Phó Chủ tịch Quốc hội

Năm sinh: 1954
Quê quán: phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (7/2007 - 3/2021)
Đoàn ĐBQH: Sơn La
Đạt 92,31% số phiếu
Năm sinh: 1955
Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội (7/2007 - 3/2021)
Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
Đạt 88,42% số phiếu
Năm sinh: 1958
Quê quán: xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Tín dụng
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Phó Chủ tịch Quốc hội (4/2016 - 3/2021)
Đoàn ĐBQH: Lai Châu
Đạt 84,05% số phiếu
Năm sinh: 1954
Quê quán: xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Đại học - Chỉ huy tham mưu
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (4/2016 - 7/2021)
Đoàn ĐBQH: Lào Cai
Đạt 86,13% số phiếu
Năm sinh: 1962
Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ
Đạt 76,24% số phiếu
Năm sinh: 1964
Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Luật quốc tế
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam
Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
Đạt 61,37% số phiếu
Năm sinh: 1961
Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính-Tín dụng, Cử nhân Tài chính
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam
Đoàn ĐBQH: Quảng Nam
Đạt 83,65% số phiếu

Đại biểu quốc hội

Năm sinh: 1959
Quê quán: Xã Êa Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngôn ngữ tiếng Anh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đại học Tây Nguyên
Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
Đạt 54,57% số phiếu
Năm sinh: 1961
Quê quán: Xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Ngoại giao
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Đoàn ĐBQH: Gia Lai
Đạt 86,18% số phiếu
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4
Đoàn ĐBQH: Nghệ An
Đạt 72,67% số phiếu
Năm sinh: 1963
Quê quán: xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Đoàn ĐBQH: Cao Bằng
Đạt 81,48% số phiếu